Reklamacijski pravilnik

Reklamacijski postopek je določen v skladu z določbami zakona št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika in zakona št. 634/1992 Coll., Zakona o varstvu potrošnikov, upoštevajoč njegove spremembe (v nadaljnjem besedilu „zakon“). Velja za potrošniško blago (v nadaljnjem besedilu "blago"), ki je predmet garancije v okviru garancijskega roka (v nadaljnjem besedilu "reklamacije"), do česar je kupec upravičen v primeru napak.

Potrošnik je vsaka oseba, ki izven okvira svoje samostojne dejavnosti ali izven okvira dejavnosti svojega poklica sklene pogodbo s trgovcem ali z njim kako drugače posluje.

Prodajalec je družba OSCOM TRADING s.r.o. s sedežem na naslovu 111, 561 6603336093, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Čeških Budejovicah, oddelek C, vložna številka 22972. OSCOM TRADING s.r.o. je pravna oseba, ki ob sklenitvi in izvajanju pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti. Gre za podjetje, ki neposredno ali posredno preko drugih podjetij kupcu dobavlja izdelke ali storitve.

Kupec naše spletne trgovine je lahko kupec potrošnik, ali pa kupec, ki ob sklepanju in izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti.

Napake na blagu

Prodajalec potrošniku zagotavlja, da je blago ob prejemu brez napak. Prodajalec potrošniku še posebej zagotavlja, da ob potrošnikovem prevzemu:

  • blago vsebuje lastnosti, o katerih sta se pogodbeni stranki dogovorili. V primeru, da dogovora ni bilo, mora blago vsebovati tiste lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal oz. tiste lastnosti, ki jih je kupec pričakoval glede na značilnost blaga in na podlagi oglaševanja,

  • blago ustreza namenu, za katerega se uporablja po prodajalčevih navedbah, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,

  • blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali predlogi, če je bila kakovost ali izdelava določena na podlagi dogovorjenega vzorca ali predloge,

  • blago je ustrezne količine, mere ali teže, ter

  • blago je skladno z zahtevami zakonodaje.

Pravice v primerih blaga z napako

Če blago ne vsebuje višje navedenih lastnosti, lahko potrošnik zahteva tudi dobavo novega blaga brez napak, če je to razumsko glede na vrsto napake. Če pa se napaka nanaša le na določeni del izdelka, lahko potrošnik zahteva le zamenjavo tega dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe.

Če je dobava novega blaga nesorazmerna glede na vrsto napake, zlasti če je napako možno odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, pa ima potrošnik pravico do brezplačne odprave napake.

Potrošnik je v primeru odstranljive napake upravičen tudi do dobave novega izdelka ali zamenjave njegovega dela, če izdelka zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi velikega števila napak ne more pravilno uporabljati. V takem primeru ima potrošnik prav tako pravico do odstopa od pogodbe.

Če potrošnik ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega izdelka brez napak, je za zamenjavo dela ali popravilo predmeta upravičen, da zahteva primeren popust. Potrošnik ima pravico do primernega popusta tudi v primeru, ko prodajalec ne more dobaviti novega izdelka brez napak, zamenjati dela izdelka ali izdelka popraviti; v primeru, da prodajalec ne odpravi napake v doglednem časovnem roku ali pa v primeru, da bi potrošniku popravilo povzročilo znatne težave.

Kupec ni upravičen do reklamacije, če je pred prevzemom izdelka vedel, da ima le-ta napako ali če je napako povzročil sam.

Roki

Potrošnik lahko uveljavlja reklamacijo za napako, ki se na blagu pojavi v štiriindvajsetih mesecih po prejemu. Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu se smatra, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prejemu.

Garancijski rok začne teči, ko kupec prejme blago. Garancijski rok za kupca potrošnika je 24 mesecev, za kupca, ki ima svojo trgovsko ali drugo poslovno dejavnost, pa je garancijski rok le 12 mesecev. To velja v primeru, ko proizvajalec ne zagotavlja možnosti podaljšanja garancijskega roka. Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem je bilo blago v garancijskem popravilu. Če je bilo blago zamenjano, garancijski rok začne teči znova od začetka.

Drugo

Prodajalec za napako ni odgovoren, če se napaka nanaša na obrabo, ki je posledica običajne uporabe predmeta, prav tako ne v primeru blaga, prodanega po nižji ceni ter v primeru napake, zaradi katere je bila za nakup izdelka dogovorjena nižja cena. Prav tako prodajalec za napako ne odgovarja v primeru pomanjkljivosti nakupa rabljenega izdelka, ki ustreza stopnji njegove dotedanje uporabe ali obrabe, če upoštevamo stanje rabljenega izdelka ob prevzemu kupca, ali pa če napaka izhaja iz lastnosti izdelka.

Prodajalec mora potrošniku na njegovo zahtevo predložiti pisno potrdilo o obveznostih, ki izhajajo iz reklamacije, kot to določa zakon (garancijski list). Če lastnost izdelka to omogoča je dovolj, da se kupcu namesto garancijskega lista izda dokazilo o nakupu, ki vsebuje podatke (račun), ki morajo biti enaki podatkom na garancijskem listu. Garancijski list mora vsebovati ime in priimek, naziv ali podjetje prodajalca, davčno številko, sedež, če gre za pravno osebo ali pa prebivališče, če gre za fizično osebo. Če je bil zagotovljen garancijski rok, višji od zakonskega določila, mora prodajalec v garancijskem listu navesti pogoje in časovni rok podaljšanja garancije.

Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe v vseh primerih, ki jih določa zakon. Odstop od pogodbe za prodajalca velja od trenutka, ko prejme kupčevo izjavo o odstopu od pogodbe, če so izpolnjeni vsi potrebni pravni pogoji. V primeru odstopa od pogodbe se slednja razveljavi od začetka njene veljavnosti, stranki pa sta si dolžni vrneti vse, kar sta si zagotovili na podlagi te pogodbe. V primeru odpovedi pogodbe zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz naslova blaga z napako, kupec vrne blago, ki ga je prejel od prodajalca zgolj v primeru, da je to v dani situaciji objektivno mogoče.

Obravnava reklamacij

Če kupec uveljavlja svojo pravico do zahteve za odpravo napak na blagu s popravilom in ima garancijski list, ter je za popravilo določen poslovni subjekt, ki ni prodajalec, katerega sedež je na isti lokaciji kot sedež prodajalca ali na lokaciji, ki je bližje kupcu, kupec uveljavlja pravico do garancijskega popravila pri podjetniku, navedenem v garancijskem listu. Te informacije so na voljo v dokumentu, ki nadomešča garancijski list.

Kupec ima pravico zahtevati garancijsko popravilo pri pooblaščenih serviserjih, seznam je objavljen tukaj ali pa na sedežu družbe na naslovu št. 111, 561 66 Těchonín. Reklamacijo, vključno z odpravo napake, je treba rešiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma podaje reklamacije, razen, če se prodajalec in kupec dogovorita za daljši rok.

Po izteku tega roka ima kupec enake pravice kot v primeru, da bi prišlo do kršitve pogodbe. Rok za obravnavo reklamacije se zaustavi v primeru, da prodajalec ni prejel vseh dokumentov, ki so potrebni za obravnavo zahtevka za reklamacijo (deli blaga, drugi dokumenti ipd.). Prodajalec je dolžan od kupca zahtevati čim prejšnjo dopolnitev dokumentacije. Časovni rok je zaustavljen tako dolgo, dokler kupec ne dostavi zahtevanih dokumentov.

Če je potrebno blago poslati prodajalcu ali serviserju, mora kupec zaradi lastnega interesa zagotoviti, da je blago pakirano v primerno in dovolj zaščitno embalažo, ki ustreza zahtevam prevoza krhkega blaga. Pošiljka mora vsebovati vse dodatke in biti označena z ustreznimi simboli.

Servisni center bo po ustrezno rešeni reklamaciji kupca pozval k prevzemu popravljenega blaga.

Pravica do uveljavljanja garancije preneha veljati v primeru nestrokovne montaže ali nestrokovnega zagona delovanja blaga, pa tudi v primeru nestrokovnega ravnanja, tj. zlasti kadar se blago uporablja v pogojih, ki ne ustrezajo parametrom, navedenim v dokumentaciji.

V primeru obiska serviserja pri kupcu, je potrebno sestaviti poročilo o ugotovljenih napakah in načinih njihove odprave. Brez sestave takšnega poročila se obisk servisnega tehnika ne upošteva.

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe ali odobritve popusta na kupnino, se dogovorjeni znesek plačila lahko kupcu povrne z nakazilom na bančni račun.

Nastavitve piškotkov

Da bi na naši spletni strani iskano vsebino našli hitro, da bi prihranili veliko klikanja in se izognili prikazovanju oglasov za stvari, ki vas ne zanimajo, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo piškotkov.

Sprejmi vse piškotkeZavrni piškotke