Pogoji in določila

Splošni pogoji trgovske družbe

OSCOM TRADING s.r.o.

št. 111, 561 66 Těchonín

DŠ: 03336093,

ki je vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Čeških Budejovicah, oddelek C, vložna številka 22972. Pogoji in določila zadevajo prodajo blaga preko spletne trgovine na povezavi www.doktorkladivo.si.

1. UVODNE DOLOČBE

 • 1.1. Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: „splošni pogoji“) družbe OSCOM TRADING s.r.o., s sedežem št. 111, 561 66 Těchonín, davčna številka 03336093, ki je vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Českih Budejovicah, oddelek C, vložna številka 22972 (v nadaljnjem besedilu „prodajalec“), urejajo v skladu z določbami prvega odstavka člena 1751 zakona št. 89/2012 Coll. Civilnega zakonika (v nadaljevanju: „civilni zakonik“), medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: „kupoprodajna pogodba“), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: „kupec“) preko prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na povezavi www.doktorkladivo.si (v nadaljnjem besedilu „povezava“) preko spletne strani (v nadaljnjem besedilu „spletna stran“).
 • 1.2. Z izjemo členov 5.8. in 7.13 pogoji ne veljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava od prodajalca kupiti blago, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali samostojnega opravljanja svojega poklica.
 • 1.3. Določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.
 • 1.4. Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.
 • 1.5. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice splošnih pogojev.

2. Uporabniški račun

 • 2.1. Na podlagi kupčeve registracije na spletni strani lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega računa. Kupec lahko v svojem uporabniškem računu naroči blago (v nadaljevanju „uporabniški račun“). Če spletna stran trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletne strani.
 • 2.2. Ob registraciji na spletni strani in pri naročanju blaga mora kupec navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, če se le-ti spremenijo. Prodajalec smatra da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.
 • 2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.
 • 2.4. Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.
 • 2.5. Prodajalec lahko izbriše uporabniški račun, kadar je le-ta nedejaven več kot eno leto ali pa v primeru, da kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).
 • 2.6. Kupec se zaveda, da do uporabniškega računa morda ne bo mogel stalno neprekinjeno dostopati, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLENITEV KUPROPRODAJNE POGODBE

 • 3.1. Vse slikovne predstavitve blaga, ki so objavljene na spletni strani trgovine, so informativne narave in prodajalec glede omenjenega blaga ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. 2. odstavek člena 1732 Civilnega zakonika se v tem primeru ne upošteva.
 • 3.2. Spletna stran trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajnih poštnih poteh. Cene blaga vključujejo DDV in vse povezane stroške. Cene blaga so veljavne, dokler so objavljene na spletni strani trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.
 • 3.3. Spletna stran trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, ter morebitne stroške pošiljanja. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedeni na spletni strani trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi znotraj Republike Slovenije.
 • 3.4. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo na spletni strani trgovine. Obrazec za naročilo zlasti vsebuje naslednje: podatke o naročenem blagu (naročeno blago kupec „odloži“ v elektronsko nakupovalno košarico na spletni strani trgovine), podatke o načinu plačila blaga in o podrobnostih zahtevanega načina dostave naročenega blaga in informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga ter podatke o morebitnih veljavnih stroških dostave (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano „naročilo).
 • 3.5. Pred oddajo naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, kar pomeni, da lahko kupec tudi sam najde in popravi vnesene napake. Kupec prodajalcu odda naročilo s klikom na gumb „Oddaj naročilo“. Prodajalec smatra, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Po prejemu naročila prodajalec kupcu potrdi prejem naročila po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu ali v samem naročilu ( v nadaljevanju „elektronski naslov kupca“).
 • 3.6. Glede na naravo naročila (količina blaga, znesek kupnine, predvideni stroški dostave) ima prodajalec vedno pravico od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali ustno po telefonu).
 • 3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo potrdila o sprejemu naročila (prevzemnica), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na njegov elektronski naslov.
 • 3.8. Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo komunikacij na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev) krije kupec sam, ti stroški pa se ne razlikujejo od osnovne tarife.

4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

 • 4.1. Ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga (prevoz), lahko kupec v skladu s kupoprodajno pogodbo plača prodajalcu na naslednje načine: po povzetju na mestu, ki ga kupec navede v naročilu; z nakazilom na prodajalčev transakcijski račun št. 278935492/0300, odprt pri ČSOB (v nadaljevanju „transakcijski račun“); negotovinsko s kreditno kartico; s kreditom, ki ga zagotovi tretja oseba.
 • 4.2. Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga v dogovorjenem znesku, ter morebitne stroške, ki nastanejo zaradi zamude pri plačilu. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.
 • 4.3. Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne vpliva na določbe člena 4.6 splošnih pogojev glede obveznosti predplačila kupnine blaga.
 • 4.4. V primeru plačila z gotovino ali po povzetju, se kupnina plača ob prevzemu blaga, enako velja, če se odločite za plačilo s kreditno kartico na prodajnem mestu pri osebnem prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je potrebno kupnino poravnati v desetih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
 • 4.5. V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati nakupno ceno blaga z vnosom pravilnega sklica za plačilo. Plačilo kupnine se smatra za uspešno, ko se znesek pripiše na prodajalčev transakcijski račun.
 • 4.6. Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi naročila (člen 3.6), da zahteva plačilo celotne kupnine, še preden kupcu pošlje blago. Člen 2119(1) Civilnega zakonika se v tem primeru ne upošteva.
 • 4.7. Morebitni popusti na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, se med seboj ne seštevajo.
 • 4.8. Če je to v poslovnem razmerju običajno ali če tako določajo splošno veljavni pravni predpisi, prodajalec kupcu za plačilo po kupoprodajni pogodbi izda davčno dokazilo – račun. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Prodajalec kupcu po plačilu cene blaga izda davčno dokazilo – račun in ga v elektronski obliki pošlje na elektronski naslov kupca.
 • 4.9. V skladu s Pravilnikom o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev mora prodajalec kupcu izdati potrdilo o nakupu. Hkrati mora izvedeno prodajo prijaviti pri davčnem upravitelju preko spletne strani, v primeru tehnične okvare to stori najpozneje v 48 urah od prodaje.

5. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

 • 5.1. Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 Civilnega zakonika med drugim ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga, ki je bila spremenjena na željo kupca ali za njegovo osebo; od kupoprodajne pogodbe o dobavi hitro pokvarljivega blaga, kot tudi blaga, ki se je po dobavi nepovratno pomešalo z drugim blagom; od kupoprodajne pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže, vendar ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti; ter od pogodbe o dobavi avdio ali video posnetka ali pa računalniškega programa, če je originalna embalaža poškodovana.
 • 5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1 splošnih pogojev ali kakšen drug primer, ko od kupoprodajne pogodbe ni mogoče odstopiti, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga v skladu z določbami člena 1829(1) Civilnega zakonika. V primeru, da je v kupoprodajni pogodbi navedenih več vrst blaga ali gre za dobavo več delov blaga, začne rok teči od datuma prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je prodajalcu potrebno poslati v roku, ki je določen višje v odstavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priloga k splošnim pogojem. Kupec lahko odstop od kuprodajne pogodbe med drugim pošlje na prodajalčev poslovni ali pa na njegov elektronski naslov.
 • 5.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe se glede na splošne pogoje v skladu s
 • 5.4. lenom 5.2 kuproprodajna pogodba razveljavi od njene sklenitve. Kupec mora blago vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je prodajalcu vročil odstop od kupoprodajne pogodbe. Če kupec odstopi od kuproprodajne pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi v primeru da blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajnih poštnih poteh.
 • 5.5. V primeru odstopa od kuproprodajne pogodbe glede na splošne pogoje v skladu s členom 5.2 mora prodajalec vrniti sredstva, prejeta od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je od kupca prejel. Prodajalec ima prav tako pravico do vračila za opravljeno storitev, ki jo kupec zagotovi že ob vrnitvi blaga ali na drug način, če se kupec s tem strinja in mu to ne povzroči dodatnih stroškov. Če kupec ostopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
 • 5.6. Prodajalec ima s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine tudi pravico enostransko pobotati zahtevek za plačilo škode, povzročene na blagu.
 • 5.7. V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami prvega odstavka člena 1829 Civilnega zakonika, ima tudi prodajalec pravico kadar koli odstopiti od kupoprodajne pogode, dokler kupec ne prevzame blaga. V takem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino negotovinsko na račun, ki ga določi kupec.
 • 5.8. Če kupec skupaj z blagom prejme tudi darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da v primeru, če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba preneha veljati, kupec pa mora prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom.
 • 5.9. Če je kupec pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zanj ne velja zakonsko določilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe v 14 dneh.
 • 5.10. Če kupec vrne blago prodajalcu v primeru neveljavnega odstopa od kupoprodajne pogodbe, ima prodajalec pravico, da blago pošlje nazaj kupcu na njegove stroške. Če kupec v takem primeru zavrne prevzem poslanega blaga, ima prodajalec pravico, da blago skladišči pri tretji osebi po svoji izbiri na stroške kupca.

6. Prevoz in dostava blaga

 • 6.1. Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in vse dodatne stroške, ki so povezani s takim načinom prevoza.
 • 6.2. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan blago ob dobavi prevzeti.
 • 6.3. Če je zaradi razlogov s strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.
 • 6.4. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga pri prevozniku preveriti neoporočenost njegove embalaže in v primeru kakršnih koli poškodb o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru kršitve, ki kaže na nepooblaščeno odprtje pošiljke, kupec pošiljke od prevoznika ne sme prevzeti. To ne vpliva na pravice kupca iz naslova odgovornosti za napake na blagu in druge pravice kupca, ki izhajajo iz splošno veljavnih pravnih predpisov.
 • 6.5. Nadaljnje pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni dobavni pogoji, če so bili izdani s strani prodajalca.
 • 6.6. Če kupec prevzame pošiljko in pozneje odkrije kakršno koli poškodbo, jo je dolžan takoj prijaviti prevozniku. V primeru poškodbe jo mora kupec dokumentirati, narediti fotografijo celotne embalaže z vseh strani in same poškodbe, s pošiljko pa ne sme rokovati, dokler zahtevek ni rešen, glej (povezava). Če tega ne stori, nima možnosti uveljavljati škodnega zahtevka za poškodbo, nastalo med prevozom, prav tako pa od prodajalca ne more zahtevati povračila za škodo.
 • 6.7. Če kupec naročila ne prekliče pred odpremo in ga nato ne prevzame, se mu v skladu z veljavnim Civilnim zakonikom zaračuna celotni znesek, ki je nastal za stroške pakiranja in pošiljanja ter tudi pogodbena kazen v višini 5 % od vrednosti naročila, ki je namenjena za kritje stroškov naročila in njegovo odpremo. Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na pravico prodajalca, da poleg pogodbene kazni zahteva povračilo za škodo v celotnem znesku. Ta določba velja tudi za primere napačno podanih naročil kupca.
 • 6.8. Če kupec vrne naročilo, ne da bi odstopil od kuproprodajne pogodbe, se mu zaračunajo stroški pakiranja in vsi stroški, povezani z dostavo pošiljke.

7. Pravice v zvezi z nepravilno izvedbo

 • 7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz nepravilne izvedbe, urejajo ustrezni splošno veljavni pravni predpisi (zlasti določbe v členih 1914-1925, 2099-2117 in 2161-2174 Civilnega zakonika ter zakon št. 634/1992 Coll. O varstvu potrošnikov, upoštevajoč tudi njegove spremembe).
 • 7.2. Prodajalec kupcu zagotavlja, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec kupcu še zlasti zagotavlja da v trenutku, ko je kupec blago prevzel:
 • 7.2.1. blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili; v primeru, da dogovora ni bilo, pa ima blago lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal, ali pa jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja izdelka;
 • 7.2.2. blago je primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja;
 • 7.2.3. blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali primerku, če je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali primerkom;
 • 7.2.4. blago ustreza dogovorjeni količini, meri, teži itd.;
 • 7.2.5. blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.
 • 7.3. Če se napaka pojavi v šestih mesecih po prejemu se smatra, da je imelo blago napako že ob samem prejemu.
 • 7.4. Prodajalčeve obveznosti iz naslova nepravilne izvedbe trajajo vsaj tako dolgo, kot trajajo proizvajalčeve obveznosti iz naslova napake na blagu. Kupec je sicer upravičen, da uveljavlja pravico do reklamacije za napako, ki se pojavi na potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prejema. Če je na prodanem blagu, na njegovi embalaži, v priloženih navodilih, v oglasu, ali v skladu z drugimi zakonskimi predpisi naveden rok uporabe blaga, se upoštevajo določila o jamstvu za kakovost. Z jamstvom za kakovost se prodajalec zavezuje, da bo blago za določeno obdobje primerno za običajen namen uporabe, ali da bo za ta čas ohranilo svoje običajne lastnosti. Če je kupec prodajalcu upravičeno očital napako na blagu, rok za uveljavljanje pravic iz naslova napake in garancijski rok ne tečeta v obdobju, ko kupec blaga z napako ne more uporabljati.
 • 7.5. Določbe Splošnih pogojev iz člena 7.4. ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni, za blago z napako, za katerega je bila dogoverjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi njegove običajne uporabe, v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali pa če to izhaja iz narave blaga. Kupec ni upravičen do uveljavljanja pravic iz naslova napake, če je pred prevzemom blaga vedel, da ima blago napako, ali če je napako povzročil kupec sam.
 • 7.6. Pravice iz naslova odgovornosti za napake na blagu se uveljavljajo pri prodajalcu. V kolikor pa je v potrdilu o uveljavljanju pravic iz naslova napake (glede na člen 2166 Civilnega zakonika), navedena druga oseba, ki je določena za popravilo, ter se nahaja v istem kraju, kot prodajalec ali pa v kraju, ki je kupcu bližje, kupec uveljavlja pravico do popravila pri osebi, določeni za izvedbo popravila. Rezen v primerih, ko je za izvedbo popravila v skladu s prejšnjim stavkom določena druga oseba, je prodajalec dolžan sprejeti reklamacijo v kateri koli poslovalnici, kjer je sprejem reklamacije glede na ponudbo prodajanih izdelkov ali opravljanja storitev mogoč, to pa velja tudi za registrirani sedež prodajalca, ali drugo mesto poslovanja. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec pravico uveljavil, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način reševanja reklamacije je bil zahtevan s strani kupca. Prodajalec mora prav tako izdati potrdilo o datumu in načinu reševanja reklamacije vključno z dokazilom o opravljenem popravilu in njegovim trajanjem, ali pa pisno utemeljitev za zavrnitev reklamacije. Enako velja tudi za druge osebe, ki jih prodajalec določi za izvedbo popravila.
 • 7.7. Kupec lahko svoje pravice iz naslova odgovornosti za napake na blagu uveljavlja na elektronskem naslovu info@doktorkladivo.si.
 • 7.8. Kupec mora prodajalca obvestiti o pravici, ki si jo je ob podaji reklamacije izbral, to pa mora storiti čim prej po oddaji reklamacije. Kupec ne sme spremeniti svoje izbire brez soglasja prodajalca, kar pa ne velja v primeru, če je kupec zahteval popravilo napake, ki se je izkazala za nepopravljivo.
 • 7.9. Če blago nima lastnosti, navedenih v splošnih pogojih v členu 7.2, lahko kupec zahteva tudi dobavo novega blaga brez napak, v kolikor to zaradi narave napake ni nerazumsko. Če pa se napaka nanaša le na del blaga, lahko kupec zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko kupec od pogodbe odstopi. Če pa je to glede na naravo napake nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake. Kupec je upravičen tudi do dobave novega blaga ali zamenjave dela v primeru odpravljive napake, če blaga ne more pravilno uporabljati, ker se je napaka po popravilu ponovno pojavila, ali pa zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima kupec prav tako pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec od pogodbe ne odstopi ali pa ne uveljavlja pravice do dobave novega blaga brez napak, zamenjave delov ali popravila blaga, lahko zahteva primeren popust. Kupec je upravičen do primernega popusta tudi, kadar prodajalec ne more dobaviti novega blaga brez napak, zamenjati dela blaga ali ga popraviti; kadar prodajalec ne odpravi napake v razumnem roku; ali pa v primeru da bi odpravljanje napake kupcu povzročilo znatne težave.
 • 7.10. Kdor je upravičen do uveljavljanja pravic v členu 1923 Civilnega zakonika, je upravičen tudi do odškodnine za stroške, ki so namenoma nastali pri uveljavljanju te pravice. V kolikor kupec pravice do odškodnine ne uveljavlja v enem mesecu po izteku roka, v katerem je bilo potrebno prodajalca obvestiti o napaki, sodišče pravice ne prizna še zlasti v primeru, ko prodajalec zatrdi, da pravica do odškodnine ni bila uveljavljena pravočasno.
 • 7.11. V primeru nepriznane reklamacije stroške pošiljanja blaga prodajalcu za namen reklamacije plača kupec.
 • 7.12. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko ureja prodajalčev pravilnik o reklamacijah.
 • 7.13. Če je kupec pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, prodajalec zagotavlja garancijo za kakovost za obdobje dvanajstih mesecev od prejema blaga.
 • 7.14. Prodajalec je ponudnik storitve "Garancija Doktor Kladivo". To plačljivo storitev lahko kupec naroči ob oddaji naročila blaga. Podrobnejše informacije o storitvi so ločeno opisane v "Poslovnih pogojih storitve Garancija Doktor Kladivo".

8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

 • 8.1. Kupec s plačilom celotne kupnine blaga zanj pridobi lastninsko pravico.
 • 8.2. V razmerju do kupca prodajalca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja glede na člen 1826, odstavek 1e iz Civilnega zakonika.
 • 8.3. Reklamacije potrošnikov prodajalec obravnava preko elektronskega naslova info@doktorkladivo.si. Prodajalec pošlje informacije o obravnavi reklamacije na elektronski naslov kupca.
 • 8.4. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova kupoprodajne pogodbe je pristojna Češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja spletna platforma za reševanje sporov na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 8.5. Evropski potrošniški center za Republiko Češko, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, spletni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (EU) z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
 • 8.6. Prodajalec je za prodajo blaga pooblaščen na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor izvaja v okviru svojih pristojnosti pristojni trgovinski urad. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpektorat med drugim nadzoruje še skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll. O varstvu potrošnikov, upoštevajoč tudi njegove spremembe.
 • 8.7. Kupec s tem nase prevzema tveganje za spremembe okoliščin glede na člen 1765, 2. odstavek Civilnega zakonika.

9. VARSTVO PODATKOV

 • 9.1. Prodajalec svojo obveznost do obveščanja kupca glede na 13. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju „GDPR“) izpolni s posebnim dokumentom. Obveznost prodajalca se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene sklenitve kupoprodajne pogodbe, za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe in za namene izpolnjevanja javnopravnih obveznosti prodajalca.

10. POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV

 • 10.1. Kupec se v skladu z določbami 2. odstavka 7. člena zakona št. 480/2004 Coll. strinja z nekaterimi storitvami informacijske družbe in s spremembami nekaterih zakonov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), upoštevajoč njihove spremembe, da prodajalec pošilja komercialna sporočila na elektronski naslov ali na telefonsko številko kupca. Prodajalec svojo obveznost do obveščanja kupca glede na 13. člen GDPR v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih sporočil izpolni s posebnim dokumentom.

11. Vročanje

 • 11.1. Kupcu se lahko vroča na njegov elektronski naslov.

12. KONČNE DOLOČBE

 • 12.1. Če razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. Z izbiro prava v skladu s prejšnjim stavkom kupec, ki je potrošnik, ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih ni mogoče pogodbeno odstopati in ki bi se tudi sicer uporabljale v primeru odsotnosti izbire prava v skladu z določbami člena 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki ureja obligacijska razmerja (Rim I).
 • 12.2. Če je katera koli določba pogojev neveljavna, neučinkovita, ali pa to postane, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bližji neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
 • 12.3. Prodajalec kupoprodajno pogodbo skupaj s splošnimi pogoji arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.
 • 12.4. Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen k splošnim pogojem.
 • 12.5. Kontaktni podatki prodajalca; elektronski naslov: info@doktorkladivo.si.

PRAVILA IN POGOJI STORITVE GARANCIJA DOKTORJA KLADIVA

Pravila in pogoji storitve Garancija Doktorja Kladiva so na voljo tukaj.

STORITEV ZAVAROVANJA POŠILJK

Storitev zavarovanja pošiljke vključuje rešitve za morebitno izgubo ali poškodbo pošiljke s strani prevoznika. Če je pošiljka poškodovana ali izgubljena, vam ni treba čakati na rešitev situacije v zakonskem roku, saj boste novo blago prejeli takoj (če blago ni na voljo, vam bomo predlagali ustrezno alternativno rešitev ali pa vam vrnili denar). Morebitne poškodbe ali incidente lahko prijavite na našo linijo za pomoč strankam ali elektronski naslov. Ob prejemu poškodovanega blaga stranka dokumentira stanje pošiljke. Storitev zavarovanja pošiljke lahko naročite, ko izdelek dodate v košarico in označite polje "Zavarovanje pošiljke". Cena storitve zavarovanja pošiljke je 0,99 EUR.

V Těchonínu 5.2.2021

Nastavitve piškotkov

Da bi na naši spletni strani iskano vsebino našli hitro, da bi prihranili veliko klikanja in se izognili prikazovanju oglasov za stvari, ki vas ne zanimajo, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo piškotkov.

Sprejmi vse piškotkeZavrni piškotke