Garancija Doktor Kladivo

Garancija Doktor Kladivo

Pravila in pogoji storitve garancija Doktor Kladivo

 


Storitev garancije Doktor Kladivo Guarantee Service (v nadaljevanju "garancija Doktor Kladivo Guarantee") je plačljiva storitev, ki jo zagotavlja družba OSCOM TRADING Ltd, s sedežem na naslovu Těchonín 111, 561 66 Těchonín, identifikacijska številka: 03336093, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Hradcu Králové, oddelek C, vložek 48584 (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), vsem kupcem, ki kupijo garancijo Doktor Kladivo Guarantee kot dodatno storitev ob sklenitvi pogodbe o nakupu blaga v smislu člena 3 splošnih pogojev družbe OSCOM TRADING s.r.o.

Za namene teh Splošnih pogojev za storitev Garancija Doktor Kladivo (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji za storitev Garancija Doktor Kladivo) se za kupca šteje tako potrošnik kot tudi pravna ali fizična oseba, ki naroča blago v okviru svoje dejavnosti ali samostojnega opravljanja svojega poklica.

 


Narava jamstva

Garancija Doktor Kladivo Guarantee vključuje zagotavljanje podaljšanega jamstva, ki presega zakonsko določeno jamstvo. Pogoji za uveljavljanje storitve garancije Doktor Kladivo niso enaki pogojem za uveljavljanje pravic iz naslova napak pri izvedbi v skladu z Zakonom št. 89/2012 Z.z., Civilni zakonik, s spremembami (v nadaljevanju: Civilni zakonik), temveč jih urejajo ti Pogoji garancije Doktor Kladivo.

Jamstvo Doktor Kladivo lahko naročite ob naročilu izbranega blaga v spletni trgovini na naslovu www.doktorkladivo.si, v razdelku Jamstvo Doktor Kladivo, tako da v spletnem vmesniku trgovine označite polje Želim jamstvo neposredno. Z nakupom storitve garancije Doctor's Hammer se kupec strinja s splošnimi pogoji storitve garancije Doktor Kladivo. Kupčeva upravičenost do storitve Garancija Doktor Kladivo je pogojena s polnim plačilom cene Garancije Doktor Kladivo, ki je za vsak izbrani izdelek navedena neposredno v spletnem vmesniku trgovine.

 


Trajanje podaljšanega jamstva

Storitev Doktor Kladivo Guarantee obsega prodajalčev prevzem odgovornosti za napake na blagu, ki ga je prodal, ki so:

(a) se pokažejo v obdobju dvanajstih mesecev po poteku zakonske garancije, ki je urejena v določbah člena 2165(1) Civilnega zakonika in v členu 7.4 Splošnih pogojev družbe OSCOM TRADING s.r.o. v primeru, da je bil kupec potrošnik;

b) izkazano v roku štiriindvajsetih mesecev od poteka garancije za kakovost v skladu s členom 7.13. Splošnih pogojev družbe OSCOM TRADING s.r.o. v primeru, ko je bil kupec pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Trajanje podaljšanega jamstva v okviru kupljene storitve garancije Doktor Kladivo Guarantee se šteje od datuma izdaje računa in začne teči naslednji dan po dnevu, ko je potrošniku potekla zakonska garancija v skladu z določbami člena 2165(1) civilnega zakonika in člena 7.4 splošnih pogojev OSCOM TRADING ali garancija za kakovost, zagotovljena pravnim ali fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, v skladu s členom 7.13. 7.13 Splošnih pogojev poslovanja družbe OSCOM TRADING s.r.o.

 


Zahtevki kupca

Če se na blagu pojavi napaka, za katero prodajalec odgovarja na podlagi garancije Doktor Kladivo, ima kupec pravico do

(a) da odpravi napako s popravilom blaga ali zamenjavo okvarjenega dela blaga,

b) če popravilo ali zamenjava okvarjenega dela blaga po prodajalčevi presoji ob upoštevanju vseh okoliščin primera ni razumno izvedljiva, do zamenjave okvarjenega blaga z novim blagom kakovostno podobne kakovosti.

V primeru odprave napake s popravilom reklamiranega blaga bodo za popravilo uporabljeni nadomestni deli katerega koli proizvajalca. Funkcionalnost nadomestnih delov bo enakovredna funkcionalnosti originalnih delov.

Kakovostno podobno blago je opredeljeno kot blago, ki je funkcionalno, z lastnostmi, primerljivimi ali boljšimi od blaga z napako v času napake (npr. teža, zmogljivost, poraba, obraba, starost, tržna vrednost itd.)

 

Uveljavljanje napak v okviru storitve garancije Doktor Kladivo

Kupec lahko uveljavlja pravice prodajalca v okviru storitve garancije Doktor Kladivo po elektronski pošti na naslov: info@doktorkladivo.si

 


Rok za obravnavo napak

Najdaljši rok za obravnavo napak, ki se uveljavljajo v okviru garancije Doktor Kladivo, je 60 dni. Če reklamirane napake niso odpravljene v tem roku, ima kupec pravico do zamenjave blaga z napako za novo blago podobne kakovosti.

 


Izključitve iz podaljšanega jamstva  

Storitev podaljšanega jamstva v okviru garancije Doktor Kladivo ne krije napak na blagu:

1. napake, na katere je bil kupec opozorjen, in druge napake, ki jih je proizvajalec izključil že v garanciji za kakovost ob prodaji blaga,

2. če je kupec pred prejemom blaga vedel, da ima izdelek napako,

3. ki so posledica nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja blaga, preobremenitve blaga, uporabe blaga v nasprotju s proizvajalčevimi navodili ali v neobičajnih razmerah ali ki jih je drugače povzročil kupec,

4. zaradi običajne obrabe,

5. zaradi kupčeve namerne ali hude malomarnosti,

6. zaradi vremenskih in drugih zunanjih vplivov ter napak, nastalih zaradi naravnih dogodkov, nesreč, vandalizma, kraje ali prevoza blaga,

7. popravila, ki jih je opravil subjekt, ki ni prodajalčev pooblaščeni pogodbeni servis,

8. ki so posledica neustreznega popravila ali nadaljnje uporabe izdelka brez popravila predhodno nastale napake na blagu,

9. zaradi mehanskih poškodb blaga,

10. ki so potrošnega značaja in so podvrženi hitri obrabi,

11. preventivno odpravljena med rednim servisiranjem blaga,

12. nepopravljive napake, ki ne preprečujejo pravilne uporabe blaga za predvideni namen,

13. napake na blagu, ki so proizvodne narave in se kot take odpravijo v okviru množičnih ukrepov proizvajalca,

14. ki so posledica kakršnega koli nestandardnega posega v blago,

15. ki so posledica priključitve izdelka na napajalno napetost, ki ni predpisana,

16. zaradi nestrokovnega dajanja v obratovanje,

17. zaradi priključitve ali uporabe blaga z nestandardnimi dodatki,

18. ki nimajo dokazljivega vpliva na funkcionalnost, tj. zlasti kozmetične napake.

Če za napake, ki se uveljavljajo v okviru garancije Doktor Kladivo, velja katera koli od zgoraj navedenih izključitev, prodajalec zavrne zahtevek za napake. V primeru zavrnitve reklamiranih napak nosi kupec stroške pošiljanja blaga prodajalcu v presojo.

V primeru zavrnitve reklamiranih napak se lahko napaka na blagu odpravi le za plačilo po predhodnem dogovoru med prodajalcem in kupcem.

 

Prenehanje jamstva Doktor Kladivo z odstopom od dogovorjenega jamstva Doktor Kladivo

V primeru, da je garancija Doktor Kladivo Guarantee dogovorjena elektronsko, lahko kupec odstopi od dogovorjene garancije Doktor Kladivo Guarantee v štirinajstih (14) dneh od datuma prejema blaga, na katerega se garancija Doktor Kladivo Guarantee nanaša.

V primeru ponavljajočih se neupravičenih zahtevkov za napake s strani kupca lahko prodajalec odstopi od dogovorjenega jamstva Doktor Kladivo.

Ob odstopu se dogovorjeno jamstvo Doktor Kladivo razveljavi od samega začetka.

 


Učinkovitost splošnih pogojev

Ti pogoji za jamstvo Doktor Kladivo Guarantee začnejo veljati 1. marca 2021.

Veljavna različica Pogojev garancije Doktor Kladivo bo vedno na voljo na vpogled na sedežu prodajalca in na spletni strani www.doktorkladivo.si.

Nastavitve piškotkov

Da bi na naši spletni strani iskano vsebino našli hitro, da bi prihranili veliko klikanja in se izognili prikazovanju oglasov za stvari, ki vas ne zanimajo, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo piškotkov.

Sprejmi vse piškotkeZavrni piškotke